Platsinnovativ revolution i stad och land

Runt om i Sverige pågår en sorts revolution där slumrande platser omvandlas till attraktiva besöksmål och livsmiljöer. I byn Harads i Norrbotten har till exempel Treehotel etablerats som en global turistmagnet, där unika skogsupplevelser skapats genom specialdesignade trädhotell. Nu sjösätts där även Arctic Bath – ett flytande hotell och kallbad mitt i Luleälven – som tillvaratar traktens historia av timmerflottning och skogsbruk. I Jämtland har Surfbukten förvandlat mellanrummet mellan två av Östersunds centrala broar över Storsjön till ett vattenbaserat upplevelsecentrum, med surfing, hopptorn, kajakuthyrning, beachvolley, konserter och mycket annat. I Västernorrland har FriluftsByn vidareutvecklat Höga Kustens friluftsliv genom nytänkande filmer och evenemangskoncept såsom Höga Kusten Hike, Höga Kusten Trail och Utefest. Det finns även en rad exempel på stadskärnor – framförallt i mindre städer – som stärkt sin attraktivitet genom att kombinera befintlig service med nytänkande upplevelser, i form av nytänkande design/arkitektur, aktivitetscenter, festivaler m.m. Konsertkonceptet En Flotte – där artister framträder på en flotte mitt i Skellefteälven med publiken sittandes vid vattenbrynet – satte exempelvis västerbottniska Skellefteå på kartan när artisten Miss Li trillade i älven mitt under sitt framträdande.

Dessa exempel kan ses som ett uttryck för så kallad ”platsinnovation”, där besöksmål, stadskärnor, byar eller andra platser omvandlas på ett nytänkande sätt, utifrån sina specifika förutsättningar och karaktärsdrag. För att öka kunskaperna om hur sådan omvandling går till har forskare, företagare, kommuner och andra aktörer gemensamt kartlagt och analyserat exempel på platsinnovation i olika delar av Sverige, med fokus på besöksnäring och stadskärnor. Resultaten visar att framgångsrika platsinnovationer ofta lyckats kombinera fysisk gestaltning, upplevelse- och tjänsteinnehåll, samt marknadsföring på ett sätt som attraherar både besökare, invånare, företagare och investerare. Kombinationen tar ofta avstamp i platsens historia eller andra utmärkande drag – som exempelvis traditionen av timmerflottning i Arctic Bath och Östersunds vattennära läge i Surfbukten. Förverkligandet av platsinnovationer kräver ofta nytänkande samverkan mellan aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor, samt mellan olika utvecklingsområden såsom stadsplanering, näringslivsutveckling, kulturverksamhet och destinationsdesign. På så sätt förnyar dessa innovationer inte bara platsernas utseende, utan även de upplevelser, relationer och planeringsprocesser som fyller platserna med innehåll.

En vanlig utmaning i platsinnovation är att få innovativiteten att gå hand i hand med hållbarhet och inkludering. Det finns många exempel på nytänkande attraktioner där besökarnas upplevelser prioriteras framför invånarnas livsmiljöer, eller där naturmiljön tar stryk av anläggningar och aktiviteter. Många besöksmål tenderar att främst locka välbeställda, långväga turister, snarare än mindre bemedlade, närboende besökare. En liknande trend syns i vissa städers platsmarknadsföring, där vita medelklassfamiljer lyfts fram snarare än mindre statusfyllda grupper i samhället. Det är heller inte alltid så att en mångfald av människor involveras i identifieringen av den platsidentitet och de utvecklingsbehov som platsinnovationer tar avstamp i. För att skapa hållbar förnyelse i stad och land behövs därför en vilja till – och konkreta strategier för – både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, inklusive en bred inkludering av olika människor och perspektiv i hela utvecklingsprocessen.

Läs mer om platsinnovation på www.platsinnovation.nu och www.ltu.se/platsinnovation

Malin Lindberg, innovationsforskare, Luleå tekniska universitet