Sektorsövergripande samverkan ger nya möjligheter för kommuner

Nyligen var jag i Ljusdals kommun, där jag fått den fina frågan att delta i en referensgrupp för ett projekt för landsbygdsutveckling i byarna Ramsjö och Los. Ljusdals kommun ser ganska mycket ut som en triangel med centralorten Ljusdal i ena hörnet, Ramsjö dryga sex mil norrut och Los sex mil västerut. Projektet, som går under namnet ”Intraprenaden” är en fortsättning på ett pilotprojekt i Ramsjö. Som kort bakgrundsinfo kan sägas att Ramsjö byggdes upp runt skogsbruket sent 1800-tal och under 1980-talet bröt Boliden guld (!) i trakterna. Som mest hade byn runt 2500 invånare, idag bor där omkring 350 personer.

Projektet går ut på vidareutveckla arbetet som gjorts i piloten och testa om modellen också fungerar i Los, en by ungefär dubbelt så stor som Ramsjö. Kortfattat kan man säga att projektet jobbar för att gå från att arbeta utifrån olika förvaltningars budgetar och istället plocka en del ur var och en av dessa och samla det i en gemensam ”Ramsjö-kassa”. Poängen är egentligen väldigt enkel – istället för att personal från en förvaltning ska göra den timslånga bilturen från Ljusdal upp till Ramsjö (enkel väg) för att göra ett jobb som kanske bara tar en kvart, så kan nu istället en person placerad i Ramsjö göra uppgiften. Samma person gör sedan andra uppgifter som annars skulle gjorts av en annan förvaltning (samma timslånga resa en gång till, eller två timmar ToR). Alltså ni förstår, lösningen känns rätt given men är ändå inte på något sätt självklar. Andra saker som man har gjort är att man samlat flera olika verksamheter i den numera nedlagda skolan. Här finns bland annat kök/servering, barnomsorg, ungdomsgård, bibliotek, bygderåd och ett ideellt språkcafé. Skolan har blivit en samlingsplats. I köket lagas också den mat som levereras till byns äldreboende och maten i sin tur köps in den lokala matbutiken, som på det sättet går runt och kan finnas kvar.

Besöken i Ramsjö och Los gör det så oerhört tydligt för mig att vi, för att skapa goda livsmiljöer i våra landsbygder, måste komma bort från våra stuprör och istället samarbeta sektorsövergripande. Olika delar inom den kommunala förvaltningen måste synkas, lokal och regional nivå måste samverka, och man måste också hitta nya sätt att arbeta tillsammans med privat och ideell sektor. Samverkan är också något som lyfts fram i OECDs Territorial Reviews: Sweden 2017, Monitoring Progress in Multi-level Governance and Rural Policy, där man presenterar vad man kallar rural policy 3.0. Rapporten presenterades i mars och där betonas att vi inte kan se all svensk landsbygd som likadan, förutsättningarna skiljer sig beroende på om vi talar stads- eller tätortsnära landsbygd eller avlägsen landsbygd. Vi kan heller inte se landsbygdsutveckling som en fråga för sig – städer, tätorter och olika landsbygder är beroende av varandra och behöver alla finnas med i såväl lokalt som regionalt utvecklingsarbete.

 Det finns fler saker som jag gillar i OECDs rapport. Exempelvis talar man också om mål för utvecklingsarbetet i termer av såväl ekonomiskt, samhälleligt som miljömässigt välstånd eller välbefinnande; utveckling kan alltså inte bara mätas i form av befolkningstillväxt och BNP. Här pågår ett intressant arbete i landets regioner lett av Reglab och Tillväxtverket. Det går under namnet BRP+ och kan beskrivas som ett breddat mått på regional utveckling. I BRP+ fångas både mått på livskvalitet här och nu och hållbarhet över tid. En av utgångspunkterna för BRP+ är att all statistik ska gå att bryta ner på kommunal nivå, bra och viktigt på alla sätt. Men det räcker inte riktigt – platser ser som sagt olika ut, olika landsbygder ser olika ut och därför måste statistiken brytas ner ytterligare för att byar som Ramsjö och Los ska uppmärksammas och ges förutsättningar till utveckling.

Efter sommaren drar vi på Arena för Tillväxt, tillsammans med Centrum för kommunstrategiska studier och SKL, igång ett lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning. Inbjudan skickades till de kommuner i landet som har krympt mest. Vi var helt klart lite oroliga för hur inbjudan skulle tas emot – typ ”Ni krymper. Grattis och välkomna.”. Glädjande nog har gensvaret varit väldigt positivt och i augusti samlas ledande politiker och tjänstepersoner från fjorton kommuner för att tillsammans diskutera hur utmaningarna med en krympande befolkning ser ut, och framförallt, hur dessa kan lösas tillsammans med de människor som bor och verkar där.

 Här kan du läsa mer om arbetet i Ramsjö och Los: https://www.ljusdal.se/ramsjobygden

Här hittar du OECDs rapport: http://www.oecd.org/sweden/oecd-territorial-reviews-sweden-2017-9789264268883-en.htm

Nyfiken på BRP+? http://brpplus.se/

Linnéa Hassis, processledare, Arena för Tillväxt (www.arenafortillvaxt.se)