Shanghai – Dubai – Markaryd. Historien om hur Nobel kom till Kronoberg.

I höst slår vi upp portarna för Nobelmuséets experimentutställning i Markaryd. Satsningen är en del i det regionala arbetet som går under namnet Mot Nya höjder. Genom Mot nya höjdervill vi öka intresset för och kunskapen om tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Vi vill uppmuntra våra barns nyfikenhet och kreativitet, samtidigt som vi möjliggör mer medvetna studieval och kompetensförsörjer vår arbetsmarknad. Det Stockholmsbaserade Nobelmuséet har tidigare gästspelat i städer som Shanghai och Dubai, men aldrig utanför Stockholm i Sverige. Genom nytänkande, mod och samverkanskultur kunde Kronoberg erbjuda det som fick Nobelmuséet att ta det steget. Ett steg ut i Sverige och ett steg in i dagens och morgondagens svenska industriproduktion.

Två organisationer möts

En bärande tanke i Mot Nya höjderär att avdramatisera och skapa nyfikenhet för naturvetenskaper och teknik. Vi gör det genom att erbjuda elever att få prova, komma nära och experimentera. Vi gör det också genom att använda förebilder. Idoler med lite stjärnglans som kan göra ämnena och yrkesvalen verkliga. Bland nobelpristagarna finns många potentiella ambassadörer. Kanske vi i ett samarbete skulle kunna få någon av dessa som inspiratör för vår verksamhet? Våren 2017 tog vi de första kontakterna med Nobelmuséet. Vi visste att de hade verksamhet riktad mot skolan, Nobel Teacher Summit. Där hittade vi vår första beröringspunkt och ingång.

Det visade sig att tiden både för oss och Nobelmuséet var rätt. Möjligheter som skulle öppna sig genom att se sig om utanför Stockholm hade börjat locka den stockholmsbaserade verksamheten. Där var vi, Kronoberg, en bra part. Vi har sedan tidigare en etablerad samverkan med Tekniska muséet. En samverkan som har lett till att de etablerade sin första nod utanför Stockholm i just Kronoberg. Och en samverkan som lett till att det som kallas maker har fått en mobil lösning i form av Rosa Makerbussar som tar sig ut i Kronoberg och snart också Gotland och Gävleborg. Vi var en pålitlig och engagerad part som visste vad vi ville. Mina medarbetare med driv, kontaktnät och visioner mötte en mottaglig organisation.

Flera parter involveras

Allt eftersom vi lärde känna varandra och såg hur vi båda skulle kunna gynnas av ett samarbete blev det under hösten 2017 klart att vi skulle kunna få en Nobelutställning till Kronoberg. Då återstod några praktiska frågor. Var skulle den huseras? Vi behövde en tom och tillgänglig Muséielokal. Och hur skulle den kunna bli tillgänglig för elever från hela länet? Basen i Mot Nya Höjder är ett mobilt arbetssätt. Vi kommer ut till barn, lärare och skolor där de befinner sig, i hela länet. Nu stod vi inför utmaningen att elever skulle förflytta sig till en fast plats, utställningen var inte och gick inte att göra mobil.

Grunden i vårt regionala utvecklingsarbete, och även i Mot Nya höjder, är samverkan. Genom samverkan mellan offentligt, näringsliv och akademi når vi våra mål. Så, vilka företag, akademier och kommuner skulle och borde vi samverka med i detta?

Ett företag som länge verkat samhällsorienterat och också visat stort intresse för det som Mot Nya höjder syftar till är Nibe i Markaryd. Ett innovativt företag som är världsledande på hållbar uppvärmningsteknik, främst värmepumpar. Och som sådant också ett företag som står och faller med att de kan rekrytera teknisk kompetens. Jodå, visst var Nibe intresserade och visst skulle de kunna fixa lokal. Men vad tyckte kommunen då? Jodå, visst var Markaryds politiker med och visst började de engagera sig för att göra Nibe och Markaryd till goda värdar. Så återstod frågan om att alla elever i länet skulle få lika tillgång till utställningen, oavsett boendeort. Då klev länets regionpolitiker in och avsatte medel för att lösa bussfrågan.

En efter en föll pusselbitarna på plats. Och ju fler som föll på plats desto mer möjligheter och parter vill vara med och växla upp och delta för att verkligen göra något riktigt bra av denna satsning. Linneuniversitetet, som också är medskapare i Mot nya höjder, kommer att arrangera gästföreläsningar och på köpet tillgängliggöra intressant forskning på plats, i Markaryd. En ort som vanligtvis befinner sig i Universitetets periferi blir centrum.

Alvesta kommun, som tidigare hyst en gästutställning från Tekniska Muséet engagerar sig och binder starkare band till Markaryd. En gemensam länk finns via Joseph Stephens, en historisk brukspatron på Huseby i Alvesta. Joseph som på sin tid hade kontakt både med Tekniska muséet och Alfred Nobel. Samverkan som skedde förra seklet upprepas nu i modern tid.

Som en del i vårt arbete hölls en gemensam workshop med Tekniska Muséet, Tom TIts experiment och Nobelmuséet. Vårt arbete förde för första gången ihop dessa organisationer. Samverkan i nya och gamla konstellationer ger ringar på vattnet och förutsättningar till något helt nytt.

Det handlar om samverkan, mod, vilja och medarbetare.

I backspegeln kan man se ett antal kritiska skeden och faktorer som gjorde att det blev som det blev. Timingen var viktig men det handlar inte om slumpen. Det handlar om samverkan, mod och vilja samt ett fantastiskt team och en driven entusiastisk projektledare.

Samverkan

I Kronoberg finns en samverkanskultur som är stark. Tillsammans. Att ställa sig frågan –vem kan jag samverka med? Blir naturligt i ett län där vi är få och varje individ, organisation eller företag är viktig och en potentiell medspelare. Mot Nya höjder är i grunden ett samverkansprojekt där aktivt deltagande från företag, akademi, kommuner, region och stat har varit en förutsättning. Insikten om hur viktigt det är med nätverk och relationer och en nyfikenhet på och vilja att möta andra ligger djupt i den småländska myllan.

Mod

Mod att pröva, våga misslyckas och lyckas är en nyckel för allt utvecklingsarbete. Utan en tillit till den egna kapaciteten, och en tro på att man kan komma långt om man bara vågar, kommer man inte så långt. Det skadar inte heller med ett mått av kaxighet. Vill man nå nya höjder får man inte börja med att förminska och begränsa sig själv utan istället se sig som en värdefull spelare. Kronoberg är fantastiskt! Mot Nya höjder är fantastiskt!

Vilja

Till detta behövs en stark vilja att åstadkomma förändring. Att vilja göra skillnad, på riktigt. Det är tufft att förändra, inte minst om man vill förändra strukturer. Man kommer att möta motstånd och det tar tid att samverka. För att hålla ut och vara långsiktig krävs en stark vilja och drivkraft som inte bara bärs av en person utan helst av flera organisationer.

Medarbetare

Slutligen, avgörande för framgång är som alltid personer. Det är individer som driver, som gör, som har relationer och som kan knyta band och skapa förtroende. I det här projektet har aktörerna mod, de vill och de samverkar. Jag som skriver det här är stolt över det vi gör. Men jag tar inte åt mig äran av det. Den ska tillfalla alla de som är med och bidrar på olika sätt. Lärare som engagerar elever, styrgrupp som bidrar i ledning och modiga politiker som skapar förutsättningar. Kommuner och företag som lägger tid och pengar. Men framförallt Projektledaren med sitt projektteam. Det är de som gör hela skillnaden. De är proffs på samverkan, är modiga och vill åstadkomma förändring.

Välkomna till Nobelmuséet i Kronoberg i höst.

Christel Gustafsson Regional Utvecklingsdirektör Kronoberg

Projektteamet för Mot Nya Höjder, Projektledaren Markus Brunskog, Sofie Magnusson Schentz och Katrin Lindwall.

Kronoberg och Mot Nya Höjder

Kronoberg är ett produktionslän. Vi har landets högsta export och landets högsta BRP-tillväxt 2017 liksom 2014-2016. Vi är Sveriges näst starkaste IT-arbetsmarknad. Samtidigt uppger över hälften av de många företagen kompetensbrist som ett hinder för att utvecklas. Och vi har alltför få unga som söker sig till studier inom Matematik, naturvetenskap, teknik och IT. För att möta denna utmaning arbetar vi för att öka intresset för dessa ämnen hos unga. Vi vill uppmuntra till kreativitet och lustfyllda utmaningar för att avdramatisera och visa på möjligheter. Detta gör vi under arbetsnamnet Mot Nya höjder. Mot nya höjder kommer, med stöd från tillväxtverket, att etableras i fler län med start 2018.  Mot Nya höjder ägs av Region Kronoberg och medfinansieras av staten (länsstyrelsen, Tillväxtverket och Linneuniversitetet). I styrningen finns även näringslivsrepresentanter med.