Omöjliga möjligheter utan uppkoppling!

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Det poängteras i tre aktuella nationella strategier* framtagna av regeringskansliet. Det regionala samarbetet kring att bygga säker och snabb tillgång till internet i hela landet är viktigare än någonsin. Arbetet kräver modiga beslut och bred samverkan här och nu.

Välfungerande internetuppkoppling med täckning för alla invånare är ett lika viktigt kriterium för utveckling både i stad och på landsbygd. Tillgång till bredband med hög överföringskapacitet kan vara avgörande för ortens attraktionskraft, utveckling och i vissa fall överlevnad. Detta gäller inte minst för kommuner som tappar invånare och som står inför utmaningar kring en alltmer åldrande befolkning. Om bredbandstäckningen är god, robust och snabb finns möjligheter att lösa utmaningar exempelvis kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Snabbt bredband är idag också en förutsättning för att kunna driva företag inom flertalet olika näringar.

Alla delar av samhället påverkas av digitaliseringen. Nya digitala tjänster skapas löpande av både privat och offentlig sektor. Internetuppkoppling har blivit en demokratifråga, där bredband fungerar som infrastruktur för medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Därför krävs en jämlik tillgång till bredband för att kunna ta del av samhällsservice och vara delaktig i samhället oavsett var i landet du bor.

Så vad görs då idag för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter? Regionen och kommunerna arbetar tillsammans med ideella och privata aktörer för att åstadkomma en resurseffektiv, miljövänlig och marknadsdriven utbyggnad av bredbandsnätet.

Regeringen har infört bredbandskoordinatorer i varje län, som har det statliga uppdraget att arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet under perioden 2015-2020. Uppdraget genomförs med stark koppling till det regionala utvecklingsuppdraget. Varje region har också sedan tidigare tagit fram en regional digital agenda som sätter inriktningen för respektive läns prioriteringar inom digitaliseringsarbetet.

Den nationella bredbandsstrategin betonar kommunernas betydelse för att målen ska uppnås och beskriver den som en nyckelroll. De ideella krafterna är minst lika viktiga. De gör ett enormt arbete för att driva utbyggnaden av bredband. Det handlar om både ideella och ekonomiska föreningar som tar ett stort ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för både sin egen bygd och sin kommuns utveckling.

Sammanfattningsvis går det inte att bortse från att tillgången till robust internetuppkoppling med snabb hastighet är en nödvändighet för hållbar tillväxt och social välfärd i stad och på landsbygd. Vill vi uppnå målen i de nationella strategierna för bredband och digitalisering till år 2025 och lyckas med att alla 290 kommuner i Sverige ska hänga med in i framtiden? Då behöver alla intressenter, privata och offentliga aktörer, öka takten i samarbetet och om möjligt avsätta än mer resurser för utbyggnaden av bredband.

Johanna Sjöström

Strateg, Utveckling i Jönköpings län

*= Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020; Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi; För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi