Foto: Kjell Ljungström

2011 tog Örnsköldsviks kommun tillsammans med Bygderådet Hela Sverige ska leva i Örnsköldsvik och de lokala företagarföreningarna grepp om att satsa på landsbygdsutveckling under rubriken Bygd o stad i balans som ett nytt förhållningssätt i tillväxtarbetet. Arbetet har samordnats inom Landsbygdsgruppen.

Man har tillskapat 10 servicepunkter knutet till landsortsbutiker. Ett 70 tal föreningar erhåller varje år en ”byskötselpeng” för att utveckla sin bygd. Mångkulturellt cafe har startat och bedrivs på serviceorterna. Ett tiotal samordningsparkeringar har byggts som underlättar samåkning på landsbygden.

För att möta möjligheten till ”distansarbete” har kommunen startat tre Närarbetsplatser och den fjärde är på gång som visar på att kommunen inte enbart tänker ”centralisering”.

Ortsvandringar har utvecklats för att kommunen tillsammans med ortsbefolkningen ”besiktigar” valda områden inom sin ort för att tillsammans hålla den snygg, trygg och attraktiv.

2017 bildades fyra samverkanplattformar för landsbygdsutvecklingsarbetet på landsbygden Det är fyra ekonomiska föreningar med representanter för företagen, föreningar och kommunen. En för varje Serviceort med omland. Samverkansplattformen för landsbygden har kommit att kallas Bygdsam. Syftet är att tillsammans i samverkan utveckla sin bygd för ökad attraktion och tillväxt.

Utvecklingsarbetet har kommunen drivit inom ramen för Bygd o stad i balans tillsammans med Bygderådet Hela Sverige ska leva och Företagarföreningarna på landsbygden. Arbetet bygger på samverkan och vi konstaterar att tillsammans kan vi åstadkomma mycket!! Ensam är inte stark!