Stormen ”Hilde” som drog fram 2013 drabbade främst de boende på den norska sidan om gränsen i Krokoms kommun som fick klara sig utan el och fungerande kommunikationer i flera dagar. De drabbade fick åka över gränsen för att kunna få tillgång till bensin och förnödenheter. Detta blev en väckarklocka för boende i Valsjöbyn. Det blev en tydlig signal om att beredskapen behövde stärkas i området. – Hur kan man upprätta trygghet i glesbygd vid olika krissituationer där beredskapen är så begränsad?

Margareta Andersson som är butiksföreståndare på lanthandeln bildade tillsammans med en beredskapsgrupp bestående av 15 personer från byarna Gunnarvattnet, Valsjöbyn, Hotagen, Rötviken, Rörvattnet och Häggsjövik, (ett område på c:a 1 922 km2 och 300 bofasta) därför ”Hotagens trygghetsråd”. De kontaktade tidigt Krokoms kommun, som omedelbart ställde sig positiv till arbetet. Kommunens ansvarige för säkerhetsfrågor bidrog med att göra en riskanalys av bygden för att utröna vilka riskerna faktiskt är – allt ifrån bränder och översvämningar till stormar och olyckor.

Hotagens trygghetsråd har arbetat med att inventera de behov som finns och aktualiserat det skydd som kan komma att behövas i byarna vid en eventuell katastrof. Man har även identifierat och involverat olika kompetenser hos invånarna i bygden, exempelvis sjukvårdskunniga personer, experter på transporter, en radioamatör, elkunniga, folk inom handel, någon från kyrkan, en militär och en från samebyn. Tillsammans har det visat sig att det finns en bred kompetens och viktig kunskap inom flera olika områden i samhället som kan komma vara avgörande vid en eventuell krissituation. Hotagens trygghetsråd har lagt en grund till ett mycket viktigt arbete där fler samhällsaktörer nu behöver vara delaktiga och stötta deras arbete framåt.

Hotagens trygghetsråds arbete har även uppmärksammats av bland andra Merkur (som handlägger särskilda stöd inom service till bl.a. lanthandlare i Norge), MSB och Länsstyrelsen Jämtlands Län. Deras arbete har inspirerat till ett länsstyrelseägt projekt där länets samtliga åtta kommuner deltar. SOT-projektet, som står för Service och Trygghetspunkter, startades i april i år och finansieringen kommer bland annat från landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen. Projektet kommer enligt planen löpa fram till 2020.

Här finns ytterligare artikel om Hotagens Trygghetsråd