Kiladalens Utvecklings AB är nominerade till hederspriset med följande motivering.

Kiladalens Utveckling AB (svb) har bildats för att möta de grundläggande behov som ofta är svåra att tillfredsställa i ett mindre samhälle. Genom sin stabila struktur har man i aktiebolaget, där man i styrelsen engagerat lokala entreprenörer, möjlighet att agera på kommersiella villkor och inte vara helt beroende av olika bidrag. Ett innovativt tänkande har resulterat i att man utvecklat den digitala lanthandeln, som väckt stort intresse runt om i landet. En lokal sköterskemottagning och marknära hyreslägenheter för seniorboende är två andra exempel på innovativa initiativ.

kiladalen

Sammanfattning

Kiladalens Utveckling AB (svb) bildades år 2014 som ett s.k. lokalt utvecklingsbolag. ”Svb” står för särskild vinstbegränsning och innebär att bolaget inte delar ut vinst till sina aktieägare utan att den återinvesteras i bygden. På kort tid fick bolaget 84 aktieägare; privatpersoner, familjer och småföretagare som alla bor och verkar i bygden. Bolagsordningen innehåller regler om hembudsskyldighet och röstbegränsning vid bolagsstämman för att tillförsäkra att ägandet och beslutanderätten stannar i Kiladalen. Eftersom bolaget inte skall vara en bidragsmottagare utan kunna agera på kommersiella villkor har till styrelsen även rekryterats lokala entreprenörer. Samtidigt som bolaget bildats ur ett lokalt initiativ finns en uttalad ambition att säkerställa en stark relation ut mot samhället och man är representerade i styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping som är en paraplyorganisation för hela kommunens landsbygd. Bolaget kommunicerar varje vecka via e-mail med närmare 200 hushåll i Stavsjö och Ålberga och håller på så sätt en kontinuerlig dialog med närsamhället.

 

Dagens verksamhet startade 2012 med en lokalt initierad förstudie i orten Stavsjö som visade att de boende efterfrågade möjlighet att handla dagligvaror (butiken nedlagd sedan många år), att få tillgång till nära vård, bredband och marknära hyreslägenheter (seniorbostäder). Men förstudien visade också att orten inte var ”tärande” utan bidrog med ett årligt överskott till kommunens kassa på 4 mkr. Den första praktiska fråga som löstes var tillgången till bredband med ”byalagsmodellen” och därmed skapades förutsättningar för nästa steg ”den digitala lanthandeln”. Genom ett avtal med ICA Maxi i Norrköping gavs de boende i Stavsjö tillgång till en portal med 22 000 artiklar inom dagligvarusortimentet plus ytterligare nästan lika många artiklar. Man gör enkelt sina beställningar digitalt från hemmet. En gång i veckan kommer en kylbil och levererar varorna på vagnar som rullas in i det kylrum som byggts i ortens Föreningshus.  Det goda exemplet har spridits till ytterligare tre orter i kommunen; Ålberga, Råby och Aspa.

 

Kommunen lade ner skolan i Stavsjö för sju år sedan och nu har Utvecklingsbolaget förvärvat den f.d. skolfastigheten. Bolaget har träffat ett avtal med Landstinget om en lokal sköterskemottagning och en del av fastigheten har genom den s.k. Fixarguppen som består av ett 40-tal pensionerade personer i lokalsamhället anpassats för landstingets behov. I förlängningen kan man även se utvecklingen mot ”digital vård”. Utvecklingsbolaget hyr även ut lokaler till kommunen för svenskundervisning av de asylsökande på anläggningsboendet i Stavsjö liksom lokaler till förskolan och Svenska kyrkans lägerverksamhet.

 

Vid förvärvet av skolfastigheten fick bolaget tillgång till tomtmark och nu pågår förberedelserna för att kunna bygga de efterfrågade hyreslägenheterna. En ny detaljplan är fastställd och husen är ritade. Det finns goda förutsättningar att lyckas trots stora hinder för att bygga hyreslägenheter i mindre skala på landsbygden. I Stavsjö liksom i övriga mindre orter på kommunens landsbygd har det inte byggts lägenheter sedan kommunsammanläggningen i början av 70-talet.

 

Kontaktperson

Gunnar Casserstedt
0730 – 68 37 00
gunnarcasserstedt@hotmail.com