”Att skapa lokal attraktionskraft har blivit en allt viktigare fråga för svenska kommuner. Men hur går det egentligen till?
På detta preevent presenterar Albin Olausson & Josefina Syssner aktuell forskning om hur svenska kommuner arbetar med lokal utveckling.”

Länk:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1086021/FULLTEXT01.pdf